ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงตรับพลอย ใหม่แก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัทมพร กันเชื้อ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทิกานต์ จ่านาค
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาวินี พานิช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แสงลำภู
ตำแหน่ง : รองฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา ขำแจง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเขมณิช ภูมิเมือง
ตำแหน่ง : รองประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติพงษ์ หวานอารมณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจารุทัศน์ ขำแจง
ตำแหน่ง : รองฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยังเพ้ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรวุฒิ พึ่งกริม
ตำแหน่ง : รองฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัฐชญาดา เลิศล้ำ
ตำแหน่ง : รองฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษดา ครุฑธา
ตำแหน่ง : รองฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาพร เผยพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ขำแจง
ตำแหน่ง : รองฝ่ายอาคารสและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2