ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้างทั่วไป แม่บ้าน

นางสายชล ทรมาศ
แม่บ้าน

นางอำพรรัตน์ แสนสุข
แม่บ้าน