ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาววาทินี พันธ์เดช
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์