ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง

นายพจร กล้าหาญ
นักการภารโรง