ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวยุพา วาใจทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ