ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

นางบุษญาพร ทับทอง
ครู

นายปิยชัย ตาทิพย์
ครู