ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

นายดำรงศักดิ์ ยันต์วิเศษ
ครู

นางสาววาทินี พันธ์เดช
ครู