ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

นางนริศรา เกิดมี
ครู

นางสาววิธู ศิริปโชติ
ครู