ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

นายธีระศักดิ์ ทองนามอญ
ครู

นางศุภากร เที่ยงธรรม
ครู