ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

นายอนุรักษ์ คำนก
ครู

นายนันทพัทธ์ จันทร์ดี
ครู