ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางดารุณี ศิริศรีวัลลภ
ครู