ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางทัศนีย์ แก้วปา
ครู