ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางศุภากร เที่ยงธรรม
ครู