ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวไกวัล เนตรบุตร
ครู