ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเมตตา อินต๊ะวงค์
ครู