ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกชพรรณ ปิ่นเดช
ครู

นางสาวเพชรสุ แสงไทย
ครู