ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวศรีสง่า วิจารณ์
ครู