ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางวนิดา บุญทิม
ครู