ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย ฤทธิ์เสือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ผู้บริหารโรงเรียนนี้ 19 ปีเศษ