ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
ชนะเลิศสร้างเว็บไซต์ระดับประถมศึกษา มหกรรมการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 2552
ชนะเลิศสร้างเว็บไซต์ระดับประถมศึกษา มหกรรมการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 2552
เด็กชายธนพล    อังสุมาดิศร
เด็กชายปริญญา  ไทยบุตร
ชนะเลิศแฮกเกมส์คอมพิวเตอร์ รายการ OPEN HOUSE การอาชีพศรีสำโรง
ชนะเลิศแฮกเกมส์คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมต้น รายการ OPEN HOUSE การอาชีพศรีสำโรง 2553 
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรมี

ชนะเลิศพิมพ์ดีด ระดับมัธยมต้น รายการ OPEN HOUSE การอาชีพศรีสำโรง
ชนะเลิศพิมพ์ดีด ระดับมัธยมต้น รายการ OPEN HOUSE การอาชีพศรีสำโรง
ชนะเลิศแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมต้น รายการ OPEN HOUSE การอาชีพศรีสำโรง
ชนะเลิศแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมต้น รายการ OPEN HOUSE การอาชีพศรีสำโรง
เด็กชายภานุพงศ์   แจ่มสอาด
ชนะเลิศโปรแกรมนำเสนอ POWER POINT 2003 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย
ชนะเลิศโปรแกรมนำเสนอ POWER POINT 2003 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงรายครั้งที่ 9 เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย
เด็กชายธนพล  อังสุมาดิศร
รองชนะเลิศเหรียญเงิน โปรแกรมนำเสนอ POWER POINT 2003 มหกรรมการศึกษาวิชาการท้องถิ่นครั้งที่ 10 จังหวัดแพร่
รองชนะเลิศเหรียญเงิน โปรแกรมนำเสนอ POWER POINT 2003 มหกรรมการศึกษาวิชาการท้องถิ่นครั้งที่ 10 จังหวัดแพร่

ชนะเลิศสร้างเว็บไซต์ ระดับมัธยมต้น มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือครั้งที่ 10 จังหวัดแพร่ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย
ชนะเลิศสร้างเว็บไซต์ ระดับมัธยมต้น มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือครั้งที่ 10 จังหวัดแพร่ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย
เด็กชายญาณวิทย์  สุวรรณจันทร์รัศมี
ชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติ(เดินตามเส้น) มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย
ชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติ(เดินตามเส้น) มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย
เด็กชายภานุวัฒน์  กำเนิดพายัพ
เด็กชายธนพล  อังสุมาดิศร
เด็กชายวรพล  เข็มแก้ว