ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่น

ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนตามคำบอกลายสือไทย
ภาษาไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่น

ชนะเลิศอันดับ 3 แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11

ภาษาไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่น
ชนะเลิศอันดับ 2 อ่านออกเสียงโคลงสี่สุภาพ
ภาษาไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่น

ชนะเลิศอันดับ 2 หนังสือเล่มเล็ก

ภาษาไทย
ตัวแทน อบจ.สุโขทัย
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ
วิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2553
ภาษาไทย

รองชนะเลืศอันดับ 2 คัดรายมือชั้นมัธยมต้น ม.1-3 เด็กชายญาณวิทย์  สุวรรณจันทร์รัศมี