ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
การทำจรวดขวดน้ำ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับ ภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร