ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปี 2556
แข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
คณิตศาสตร์
ตัวแทน อบจ.สุโขทัย
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2553
คณิตศาสตร์
เข้าค่ายคณิตศาสตร์

 แข่งขัน A-MATH
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
เป็นตัวแทน อบจ.สุโขทัย
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2554