ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบรูณาการ

หลักสูตรบูรณาการ

โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) ได้จัดหลักสูตรบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ผ่านการผสมผสานนวัตกรรมการศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาสอดคล้องตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ และการเติบโตตามลำดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เราพัฒนาเด็กตามศักยภาพและปัจเจกบุคคล ด้วยการทำกิจกรรมซ้ำจนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น เด็ก ๆ จะเรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านการลงมือทำ และเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า และการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ เด็กแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ด้วยทัศนคติเชิงบวก และมีความสุขกับการเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปใช้ในระดับต่อไป

- ระดับเด็กเล็ก และอนุบาลปีที่ ๑ มุ่งเน้นความพร้อม พื้นฐานพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านผ่านกิจกรรมบูรณาการ เพื่อบ่มเพาะพัฒนาการทั้ง ๔ ให้มั่นคง และแข็งแรง เตรียมเด็ก ๆ ให้พร้อมในการเรียนรู้และทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความซับซ้อนในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ด้วยทัศนคติที่ดี อย่างยั่งยืน

- ระดับอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ มุ่งเน้นความพร้อมพื้นฐาน ของพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านผ่านกิจกรรมบูรณาการ และส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมด้านวิชาการพื้นฐานในแขนงต่าง ๆ  ผ่านองค์การเรียนรู้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กสำหรับการเผชิญสู่โลกของระดับประถมศึกษาต่อไปอย่างเต็มภาคภูมิ เด็กอนุบาลโรงเรียนบางกอกศึกษาทุกระดับจะได้รับการฝึกฝนเรื่องการช่วยเหลือตนเองการรู้หน้าที่ และความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กเล็ก เพราะเราเห็นว่าพื้นฐานดังกล่าวนี้ คือ สิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกช่วงวัย จะต้องมีสำหรับการดำเนินชีวิต

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) 

(ระดับประถมศึกษา )

                    การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองโป่ง  (ธรรมภาณบำรุง)  พุทธศักราช ๒๕๕๙ ระดับชั้นประถมศึกษามีองค์ประกอบสำคัญ ๒ ประการ คือ

                   ๑.  สาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมใน ๘ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ดังนี้

                             ๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                              ๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                             ๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                             ๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                             .๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                             ๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                             ๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                             .๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                   ๒ . กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

                             ๒.๑ กิจกรรมเครื่องแบบ (ลูกเสือ-เนตรนารี )

                             ๒.๒ ชุมนุม

                             ๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

                   ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้

                             ๓.๑ คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

                             ๓.๒ ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 

                             ๓.๓ หน้าที่พลเมือง

                             ๓.๔ ท่องเที่ยวท้องถิ่นของเรา


หลักสูตรระดับมัธยมตอนต้น

   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)

            หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) พุทธศักราช ๒๕๕๙  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนจัดให้เหมือนกันทุกคน และผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด ความสนใจตั้งแต่ในภาคให้เรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป

          การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีองค์ประกอบสำคัญ ๒ ประการ คือ

      ๑.  สาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมใน ๘ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ดังนี้

        .๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

        .๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

        .๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

        .๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        .๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

        .๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

        .๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

        .๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     . กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

        .๑ กิจกรรมเครื่องแบบ (ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด)

        .๒ ชุมนุม

      .๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

    ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้

        ๓.๑ คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

        ๓.๒ ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 

        ๓.๓ หน้าที่พลเมือง

        ๓.๔ ท่องเที่ยวท้องถิ่นของเรา