ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบปลายภาคปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) ชุดนักเรียน
16 มี.ค. 60 ทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่
ป.4-ม.3 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น อ.1-ป.3 เปิดเรียนปกติ
จังหวัดเชียงใหม่
17 มี.ค. 60 เปิดเรียนปกติ

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
20 มี.ค. 60 ถึง 21 มี.ค. 60 เปิดเรียนปกติ

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
22 มี.ค. 60 ปิดเรียน ครูไปประชุมสมาคมที่สถาบันพลศึกษาสุโขทัย

สถาบันพลศึกษาสุโขทัย
23 มี.ค. 60 ปิดเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา อ.3, ม.3 ไปรับเกียรติบัตรที่ อบจ.สท. กลับมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน

อบจ.สุโขทัย , โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
24 มี.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ชมผลงานนักเรียน ครู ประกาศผลสอบทุกชั้นเรียน รับนม ปิดภาคเรียน การรับนักเรียน เข้าเรียนใหม่ เรียนฟรี มีให้เกือบทุกอย่าง

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
31 มี.ค. 60 สอบมัธยมปีที่ 1 สอบ 5 วิชา ๆ ละ 20 ข้อ มอบตัว วัดตัว จัดชั้นเรียน

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
08 พ.ค. 60 เปิดเรียน เตรียมการณ์ภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
04 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
10 ส.ค. 60 ทัศนศึกษาจังหวัดพิษณุโลก อ.1-ป.6
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่ , วันภาษาไทย
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
29 ส.ค. 60 รับการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
31 ส.ค. 60 ส่งเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
30 ต.ค. 60 เปิดเรียน เตรียมการณ์ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)