ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ต.ค. 60 เปิดเรียน เตรียมการณ์ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
31 ส.ค. 60 ส่งเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
29 ส.ค. 60 รับการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่ , วันภาษาไทย
10 ส.ค. 60 ทัศนศึกษาจังหวัดพิษณุโลก อ.1-ป.6
04 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
08 พ.ค. 60 เปิดเรียน เตรียมการณ์ภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
31 มี.ค. 60 สอบมัธยมปีที่ 1 สอบ 5 วิชา ๆ ละ 20 ข้อ มอบตัว วัดตัว จัดชั้นเรียน

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
24 มี.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ชมผลงานนักเรียน ครู ประกาศผลสอบทุกชั้นเรียน รับนม ปิดภาคเรียน การรับนักเรียน เข้าเรียนใหม่ เรียนฟรี มีให้เกือบทุกอย่าง

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
23 มี.ค. 60 ปิดเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา อ.3, ม.3 ไปรับเกียรติบัตรที่ อบจ.สท. กลับมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน

อบจ.สุโขทัย , โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
22 มี.ค. 60 ปิดเรียน ครูไปประชุมสมาคมที่สถาบันพลศึกษาสุโขทัย

สถาบันพลศึกษาสุโขทัย
20 มี.ค. 60 ถึง 21 มี.ค. 60 เปิดเรียนปกติ

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
17 มี.ค. 60 เปิดเรียนปกติ

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
16 มี.ค. 60 ทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่
ป.4-ม.3 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น อ.1-ป.3 เปิดเรียนปกติ
จังหวัดเชียงใหม่
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบปลายภาคปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) ชุดนักเรียน